آزمایشگاه فشار

کالیبراسیون انواع تجهیزات اندازه گیری فشار از قبیل :
فشارسنج هیدرولیکی، فشارسنج نیوماتیک،فشار سنج پزشکی، خلاءسنج،  ترانسمیتر فشار،
ثبات فشار شیر کنترل فشار، ترانسدیوسر فشار، شیر اطمینان، پرشر سوئیچ، (DEAD WEIGHT TESTER)ترازوی فشار

62

یک سایت دیگر با وردپرس