آزمایشگاه ضربه،گشتاور،دور،سختی سنج

  کالیبراسیون انواع تجهیزات اندازه گیری از قبیل انواع :

دورسنج (مکانیکی و اپتیکی)، ترکمتر، ترک رنچ، ترک تستر، سختی سنج لاستیک، سختی سنج فلز، دستگاه تست ضربه آیزود ، تست ضربه چارپی

09

یک سایت دیگر با وردپرس