آزمایشگاه جرم و حجم و شیمی

کالیبراسیون انواع تجهیزات اندازه گیری جرم و حجم و شیمی از قبیل  :

وزنه های استاندارد کلاس F  ،  Mانواع ترازوهای آزمایشگاهی (دیجیتال، مکانیکی، دو کفه ای و یک کفه ای) ، انواع باسکول های صنعتی، انواع ظروف حجمی (پیپت، مزور، بورت، بالن ژوژه، ارلن) رفراکتومتر، هدایت سنج،PH متر، هیدرومتر، فوردکاپ ، اسپکتروفتومتر ، کدورت سنج ، ویسکومتر

0

یک سایت دیگر با وردپرس